alt=
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
  
  
  
  
  ip ของคุณ คือ 3.238.134.157
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 38 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1512 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 4366 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 89192 คน
เริ่มนับ วันที่ 27 เม.ย. 2552

กิจกรรม/โครงการ

     ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566


5 ม.ค. 66 (0)

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายสมคิด สิริวัฒนากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และบุคลากรในสังกัด


30 พ.ย. 65 (56)


ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)   เมื่อ 17 มี.ค. 66 อ่าน 11
  2.  การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ. 2565  เมื่อ 30 ม.ค. 66 อ่าน 42
  3.  รายงานผลการดำเนินงานตามที่ผู้บริหารได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาฯ  เมื่อ 25 ม.ค. 66 อ่าน 55
  4.  รายงานผลการปฏิบัติงนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  เมื่อ 25 ม.ค. 66 อ่าน 38
  5.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏืบัติการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2565  เมื่อ 27 ต.ค. 65 อ่าน 108

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
  1.  จ้างจัดทำป้ายแขวนหน้าห้องภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 1
  2.  จ้างจัดทำทำเนียบบุคลากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  3.  จ้างจัดทำป้ายแขวนหน้าห้องภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0
  4.  จ้างจัดทำทำเนียบบุคลากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  5.  ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเสมา-เสมาทอง พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ  เมื่อ 21 มี.ค. 66 อ่าน 1
  2.  ประกาศราคากลางวางท่อพร้อมบ่อพักซอยตรงข้ามวัดจากบ้านนางพวงผกา มหาหงษ์ ถึง สี่แยกกลางบ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 1  เมื่อ 15 มี.ค. 66 อ่าน 10
  3.  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 9  เมื่อ 4 มี.ค. 66 อ่าน 16
  4.  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางไปศาลปู่ตาบ้านดอนเค็ง หมู่ที่ ๙   เมื่อ 2 มี.ค. 66 อ่าน 15
  5.  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีโคพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ  เมื่อ 19 ธ.ค. 65 อ่าน 56

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
  1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายแขวนหน้าห้องภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 2
  2.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำทำเนียบบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 2
  3.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาชน ประชาชนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 1
  4.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 1
  5.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 1

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
  1.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565   อ่าน 45
  2.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  อ่าน 136
  3.  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)  อ่าน 134
  4.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565  อ่าน 229
  5.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  อ่าน 233

รายงานการเงิน-การคลัง
  1.  ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566   อ่าน 16
  2.  รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565  อ่าน 21
  3.  รายงนรับ-จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2566  อ่าน 27
  4.  รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566  อ่าน 51
  5.  รายงนรับ-จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565  อ่าน 59

รายงานผลการดำเนินงาน
  1.  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 13
  2.  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 38
  3.  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 46
  4.  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 69
  5.  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 87

ประกาศ-คำสั่ง
  1.  ประกาศโครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีความประพฤติดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   อ่าน 152
  2.  ประกาศ โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีความประพฤติดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564  อ่าน 231
  3.  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  อ่าน 225
  4.  ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อ่าน 242
  5.  ประกาศ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อ่าน 235

กิจการสภา
  1.  ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   อ่าน 189
  2.  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้ง ที่ 1 ประจำปี 2565  อ่าน 179
  3.  ประชาสัมพันธ์ุรายงานการประชุม สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2  อ่าน 170
  4.  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565   อ่าน 247
  5.  รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรกประจำปี 2565   อ่าน 239


เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูล
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

183   ข่าวด่วน โดย ข่าวด่วน* วันที่ 23 ต.ค. 6   อ่าน 79 ออกความเห็น 0
182   สล็อตpgทดลองเล่น โดย ปลา วันที่ 15 พ.ค. 6   อ่าน 201 ออกความเห็น 0
179   สวัสดีครับ บริษัท ออลล์เว็บ เทคโนโลยี่ จำกัด นะครับ ขออนุญาตแนะนำ..>>> โดย บริษัท ออลล์เว็บ เท* วันที่ 15 ก.ค. 6   อ่าน 247 ออกความเห็น 0
178   ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแล..>>> โดย YOTATHAI วันที่ 29 ม.ค. 6   อ่าน 242 ออกความเห็น 0


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

นายสมคิด  สิริวัฒนากุล

นายก อบต.หนองแจ้งใหญ่


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

นางสาวภิรมยา  เอกตะคุ

ปลัด อบต.อบต.หนองแจ้งใหญ่

อบต.หนองแจ้งใหญ่

อบต.หนองแจ้งใหญ่  
  
  
  
  

มี.ค. 2566
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031     อบต.ครบุรี
   อบต.บ้านเกาะ
   อบต.พลกรัง
   อบต.โนนค่า
   อบต.บึงพะไล
   อบต.งิ้ว
   อบต.แก้งสนามนาง
   อบต.คง
   อบต.กระโทก
   อบต.หนองแจ้งใหญ่
   


   เทศบาลตำบลโคกกรวด
   เทศบาลตำบลลาดบัวขาว..>
   เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด..>
   เทศบาลตำบลท่าช้าง
   เทศบาลตำบลมะค่า
   เทศบาลนครนครราชสีมา..>
   เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่..>
   เทศบาลตำบลดอนหวาย
   เทศบาลตำบลบึงสำโรง
   เทศบาลตำบลเมืองคง