alt=
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
  
  
  
  
  ip ของคุณ คือ 3.239.59.31
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 25 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 25 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 16444 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 101270 คน
เริ่มนับ วันที่ 27 เม.ย. 2552

กิจกรรม/โครงการ

     วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ได้ดำเนินโครงการสาธารณสุขพระราชดำริ “การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ณ บ้านโนนมะเฟือง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


17 ก.ค. 66 (60)

     โครงการสาธารณสุขพระราชดำริ “การอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์” วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 ณ บ้านบุเสมา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


16 ก.ค. 66 (52)


ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  ประชาสัมพันธ์ การใช้ EM BALL ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนเบื้องต้น   เมื่อ 12 ก.ค. 66 อ่าน 102
  2.  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน 2566  เมื่อ 9 ก.ค. 66 อ่าน 110
  3.  ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงาน2566  เมื่อ 9 ก.ค. 66 อ่าน 103
  4.  ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้ที่ 1 ประจำปี 2566  เมื่อ 2 มิ.ย. 66 อ่าน 144
  5.  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  เมื่อ 24 เม.ย. 66 อ่าน 169

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
  1.  จ้างเหมาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 10
  2.  จ้างเหมาทำความสะอาดประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ทั้งสองแห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  3.  จ้างเหมาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  4.  จ้างเหมาทำความสะอาดประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ทั้งสองแห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  5.  จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๓๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 18

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านหนองไข่ผำ หมู่ที่ 10 บริเวณซอยบ้านนางวิยะดา กาวะโล   เมื่อ 24 ส.ค. 66 อ่าน 62
  2.  ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านตลุกยาง หมู่ที่ ๖ บริเวณศาลาประชาคมถึงสามแยกต้นโพธิ์  เมื่อ 23 ส.ค. 66 อ่าน 61
  3.  ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำฝาตระแกรงเหล็กบ้านตลุกยาง หมู่ที่ ๖ บริเวณซอยบ้านนายบุญส่ง จันทร์น้อย  เมื่อ 23 ส.ค. 66 อ่าน 61
  4.  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 1 บริเวณถนนสายบ้านนายนิกร สุรินทราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เมื่อ 6 ก.ค. 66 อ่าน 102
  5.  ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 1 บริเวณแยกกลางบ้านถึงศาลาประชาคม (นานายสมัย พร้อมจิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เมื่อ 6 ก.ค. 66 อ่าน 106

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
  1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 7
  2.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  3.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 7
  4.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0039 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 33
  5.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร Brother HL-L 2370DN หมายเลขครุภัณฑ์ 479-66-0041 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 42

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
  1.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2566   อ่าน 102
  2.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2566 ถึง มีนาคม 2566  อ่าน 161
  3.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565  อ่าน 196
  4.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  อ่าน 322
  5.  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)  อ่าน 311

รายงานการเงิน-การคลัง
  1.  รายงนรับ-จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566   อ่าน 45
  2.  รายงนรับ-จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566  อ่าน 74
  3.  รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566  อ่าน 82
  4.  ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2566  อ่าน 97
  5.  รายงนรับ-จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566  อ่าน 125

รายงานผลการดำเนินงาน
  1.  ประกาศการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน   อ่าน 13
  2.  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 46
  3.  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566   อ่าน 143
  4.  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน 2566  อ่าน 92
  5.  มาตรการประหยัดพลังงาน  อ่าน 95

ประกาศ-คำสั่ง
  1.  ประกาศ การปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน   อ่าน 100
  2.  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA  อ่าน 141
  3.  นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  อ่าน 140
  4.  ประกาศแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  อ่าน 121
  5.  ประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารงานและต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  อ่าน 146

กิจการสภา
  1.  นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   อ่าน 59
  2.  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2566  อ่าน 66
  3.  นัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2565  อ่าน 58
  4.  นัดประชุมสภาฯ สมียสามัญที่ 2 ประจำปี 2566  อ่าน 57
  5.  นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565  อ่าน 61


เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูล
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

183   ข่าวด่วน โดย ข่าวด่วน* วันที่ 23 ต.ค. 6   อ่าน 250 ออกความเห็น 0
182   สล็อตpgทดลองเล่น โดย ปลา วันที่ 15 พ.ค. 6   อ่าน 338 ออกความเห็น 0
179   สวัสดีครับ บริษัท ออลล์เว็บ เทคโนโลยี่ จำกัด นะครับ ขออนุญาตแนะนำ..>>> โดย บริษัท ออลล์เว็บ เท* วันที่ 15 ก.ค. 6   อ่าน 423 ออกความเห็น 0
178   ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแล..>>> โดย YOTATHAI วันที่ 29 ม.ค. 6   อ่าน 446 ออกความเห็น 0


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

นายสมคิด  สิริวัฒนากุล

นายก อบต.หนองแจ้งใหญ่

เบอร์มือถือ 081-0638195


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

นางสาวภิรมยา  เอกตะคุ

ปลัด อบต.อบต.หนองแจ้งใหญ่

อบต.หนองแจ้งใหญ่

อบต.หนองแจ้งใหญ่  
  
  
  
  

ต.ค. 2566
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031        อบต.ครบุรี
   อบต.บ้านเกาะ
   อบต.พลกรัง
   อบต.โนนค่า
   อบต.บึงพะไล
   อบต.งิ้ว
   อบต.แก้งสนามนาง
   อบต.คง
   อบต.กระโทก
   อบต.หนองแจ้งใหญ่
   


   เทศบาลตำบลโคกกรวด
   เทศบาลตำบลลาดบัวขาว..>
   เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด..>
   เทศบาลตำบลท่าช้าง
   เทศบาลตำบลมะค่า
   เทศบาลนครนครราชสีมา..>
   เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่..>
   เทศบาลตำบลดอนหวาย
   เทศบาลตำบลบึงสำโรง
   เทศบาลตำบลเมืองคง