alt=
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
  
  
  
  
  ip ของคุณ คือ 44.192.92.49
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 12 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 427 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 9359 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 94185 คน
เริ่มนับ วันที่ 27 เม.ย. 2552

กิจกรรม/โครงการ

     วันที่ 12 พ.ค. 2566 อบต.หนองแจ้งใหญ่ ได้ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ "ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองแจ้งใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566"


18 พ.ค. 66 (14)

     วันที่ 15 พ.ค. 2566 อบต.หนองแจ้งใหญ่ ร่วมกัน รพ.สต.และ อสม. ตำบลหนองแจ้งใหญ่ รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยการสำรวจลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันในพื้นที่โรงเรียนจำนวน ๕ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์


18 พ.ค. 66 (10)


ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้ที่ 1 ประจำปี 2566   เมื่อ 2 มิ.ย. 66 อ่าน 3
  2.  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  เมื่อ 24 เม.ย. 66 อ่าน 33
  3.  รายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง วัน เวลา และสถานที่ ในการเลือกสรร  เมื่อ 18 เม.ย. 66 อ่าน 39
  4.  ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)  เมื่อ 17 มี.ค. 66 อ่าน 60
  5.  การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ. 2565  เมื่อ 30 ม.ค. 66 อ่าน 89

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
  1.  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 0
  2.  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0
  3.  ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้านบ้านอีโค หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนายสุดใจ สงนอก) อ่าน 2
  4.  ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตบริเวณถนนทางเข้าโรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง อ่าน 0
  5.  ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ วันทำการ (๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใ อ่าน 0

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กลงสระหนองเทิง-หนองใต้ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เมื่อ 1 มิ.ย. 66 อ่าน 5
  2.  ประกาศราคากลางวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กลงสระหนองเทิง-หนองใต้ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2  เมื่อ 1 มิ.ย. 66 อ่าน 5
  3.  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3  เมื่อ 24 เม.ย. 66 อ่าน 31
  4.  ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเสมา-เสมาทอง พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ เมื่อ 21 มี.ค. 66 อ่าน 48
  5.  ประกาศราคากลางวางท่อพร้อมบ่อพักซอยตรงข้ามวัดจากบ้านนางพวงผกา มหาหงษ์ ถึง สี่แยกกลางบ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 1  เมื่อ 15 มี.ค. 66 อ่าน 55

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
  1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 1
  2.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 30 วันทำการ (19 มิถุนายน 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566) สำหรับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 1
  3.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 24 วัน (16 พฤษภาคม 2566 ถึง 16 มิถุนายน 2566) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่และศูนย์พัฒา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 1
  4.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร Brother HL-L ๒๓๗๐DN หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙-๖๔-๐๐๓๙โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 4
  5.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 4

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
  1.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2566 ถึง มีนาคม 2566   อ่าน 45
  2.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565  อ่าน 96
  3.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  อ่าน 188
  4.  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)  อ่าน 192
  5.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565  อ่าน 286

รายงานการเงิน-การคลัง
  1.  รายงนรับ-จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566   อ่าน 1
  2.  ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2565  อ่าน 11
  3.  รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566  อ่าน 33
  4.  รายงนรับ-จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565  อ่าน 36
  5.  ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  อ่าน 79

รายงานผลการดำเนินงาน
  1.  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566    อ่าน 4
  2.  รายงาน การดำเนินการพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก  อ่าน 13
  3.  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2566   อ่าน 28
  4.  รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามประเด็นข้อบกพร่องของการดำเนินการประจำปี ๒๕๖๕  อ่าน 25
  5.  รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินกงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก งานสาธารณสุข สำนักปลัด  อ่าน 28

ประกาศ-คำสั่ง
  1.  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   อ่าน 26
  2.  นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  อ่าน 26
  3.  ประกาศแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  อ่าน 27
  4.  ประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารงานและต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  อ่าน 31
  5.  ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖๖  อ่าน 36

กิจการสภา
  1.  เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2566   อ่าน 1
  2.  แจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่่ 1 ประจำปี 2566  อ่าน 1
  3.  ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566  อ่าน 0
  4.  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566  อ่าน 0
  5.  รายงานการประชุมสภาน สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565  อ่าน 0


เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูล
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

183   ข่าวด่วน โดย ข่าวด่วน* วันที่ 23 ต.ค. 6   อ่าน 119 ออกความเห็น 0
182   สล็อตpgทดลองเล่น โดย ปลา วันที่ 15 พ.ค. 6   อ่าน 242 ออกความเห็น 0
179   สวัสดีครับ บริษัท ออลล์เว็บ เทคโนโลยี่ จำกัด นะครับ ขออนุญาตแนะนำ..>>> โดย บริษัท ออลล์เว็บ เท* วันที่ 15 ก.ค. 6   อ่าน 309 ออกความเห็น 0
178   ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแล..>>> โดย YOTATHAI วันที่ 29 ม.ค. 6   อ่าน 349 ออกความเห็น 0


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

นายสมคิด  สิริวัฒนากุล

นายก อบต.หนองแจ้งใหญ่

เบอร์มือถือ 081-0638195


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

นางสาวภิรมยา  เอกตะคุ

ปลัด อบต.อบต.หนองแจ้งใหญ่

อบต.หนองแจ้งใหญ่

อบต.หนองแจ้งใหญ่  
  
  
  
  

มิ.ย. 2566
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930     อบต.ครบุรี
   อบต.บ้านเกาะ
   อบต.พลกรัง
   อบต.โนนค่า
   อบต.บึงพะไล
   อบต.งิ้ว
   อบต.แก้งสนามนาง
   อบต.คง
   อบต.กระโทก
   อบต.หนองแจ้งใหญ่
   


   เทศบาลตำบลโคกกรวด
   เทศบาลตำบลลาดบัวขาว..>
   เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด..>
   เทศบาลตำบลท่าช้าง
   เทศบาลตำบลมะค่า
   เทศบาลนครนครราชสีมา..>
   เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่..>
   เทศบาลตำบลดอนหวาย
   เทศบาลตำบลบึงสำโรง
   เทศบาลตำบลเมืองคง