alt=

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธืให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 14 มิ.ย. 65 อ่าน 97