alt=

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านบุเสมา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 9 ก.ย. 65 อ่าน 31