alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตลุกยาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 19