alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านบุเสมา หมู่ที่ 3 (ซอยคุ้ม 9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 16