alt=

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านบุเสมา หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนางสาวสุดาสมร จริยะกุลเดโช)

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 9 พ.ย. 65 อ่าน 137