alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 4