alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 37 วัน (3 เมษายน 2566 ถึง 15 พฤษภาคม 2566 และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของเดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 105