alt=

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงาน การดำเนินการพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก

วันที่ 15 พ.ค. 2566 อบต.หนองแจ้งใหญ่ ร่วมกับ รพ.สต. และอสม.ตำบลหนองแจ้งใหญ่ ได้ดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลายและพ่นหมอกควันในพืันที่โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 12