alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้เสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖ วัน (๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖)

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 44