alt=

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงาน ณ วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 45