alt=
ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา

         องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2540 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 มีพื้นที่ทั้งหมด 35.27 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,413 ไร่ ในเขตตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 101 กิโลเมตร