alt=
ด้านการบริการพื้นฐาน

 

 

การบริการพื้นฐาน

1. การคมนาคม


    การติดต่อระหว่างอำเภอและตำบลใกล้เคียง ใช้เส้นทางบัวใหญ่ - เมืองคง และถนนลาดยาง รพช. ส่วนถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ซึ่งสร้างด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล กรมโยธาธิการและโครงการพัฒนาจังหวัดตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ตารางแสดงเส้นทางคมนาคมของตำบลหนองแจ้งใหญ่

หมู่ที่ / บ้าน

ลักษณะของถนนในหมู่บ้าน

รวม (เมตร)

 

คสล. ( ม. )

หินคลุก ( ม. )

ลูกรัง (ม. )

ดิน ( ม. )

 

1. หนองแจ้งใหญ่

960

2,000

-

2,960

2. หญ้าคา

1,100

1,300

3,000

1,180

6,580

3. บุเสมา

1,852.5

-

1,000

1,783

4,636

4. แจ้งเจริญ

1,332

-

1,000

-

2,332

5. เสมาทอง

1,060

2,800

-

3,860

6. ตลุกยาง

210

-

2,720

500

3,430

7. อีโค

1,127

-

1,000

600

2,727

8. โนนมะเฟือง

620

-

2,000

2,819

5,439

9. ดอนเค็ง

265

-

2,000

-

2,265

10. หนองไข่ผำ

258

-

1,000

-

1,256

รวม 10 หมู่บ้าน

8,784.5

1,300

18,520

6,882

35,485


    2. โทรศัพท์สาธารณะ   10 แห่ง
    3. หอกระจายข่าว / เสียงตามสาย 10 แห่ง2. การไฟฟ้า-ประปา

           หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงทั้งหมด 10 หมู่บ้าน
           ประปาหมู่บ้าน    10 หมู่บ้าน 

ตารางแสดงระบบน้ำประปาหมู่บ้านภายในตำบล

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชนิดของประปา

หน่วยงานที่ดำเนินการ

สภาพปัจจุบัน

หมายเหตุ

หนองแจ้งใหญ่

1

ผิวดิน

อบต.หนองแจ้งใหญ่

ใช้การได้ดี

 

หญ้าคา

2

ผิวดิน 

อบต.หนองแจ้งใหญ่

ใช้การได้ดี

 

บุเสมา

3

ผิวดิน

อบต.หนองแจ้งใหญ่

ใช้การได้ดี

 

แจ้งเจริญ

4

ผิวดิน

อบต.หนองแจ้งใหญ่

ใช้การได้ดี

 

เสมาทอง

5

ผิวดิน

อบต.หนองแจ้งใหญ่

ใช้การได้ดี

 

ตลุกยาง

6

 ผิวดิน

อบต.หนองแจ้งใหญ่

ใช้การได้ดี

 

อีโค

7

ผิวดิน

อบต.หนองแจ้งใหญ่

ใช้การได้ดี

 

โนนมะเฟือง

8

ผิวดิน

อบต.หนองแจ้งใหญ่

ใช้การได้ดี

 

ดอนเค็ง

9

ผิวดิน

อบต.หนองแจ้งใหญ่

ใช้การได้ดี

 

หนองไข่ผำ

10

ผิวดิน

อบต.หนองแจ้งใหญ่

ใช้การได้ดี

 

รวม 10 หมู่บ้าน

  

 

 

 

 3.  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค

ตารางแสดงข้อมูลแหล่งน้ำตำบลหนองแจ้งใหญ่

หมู่ที่ / บ้าน

แหล่งน้ำ ( แห่ง )

 

ลำห้วย

สระน้ำ

หนอง/บึง

อ่างเก็บน้ำ

ฝาย

บ่อโยก

บ่อน้ำตื้น

 ประปา
หมู่บ้าน

 ถังเก็บน้ำ
หมู่บ้าน
วัด/โรงเรียน

1.หนองแจ้งใหญ่

2

2

2

 -

2

-

-

1

5

2. หญ้าคา

-

 2

-

1

-

1

1

1

 -

3. บุเสมา  

1

1

3

-

3

5

 -

1

5

4. แจ้งเจริญ   

3

2

3

 -

 3

-

-

1

 5

5. เสมาทอง  

2

3

3

-

 3

1

-

1

 5

6. ตลุกยาง    

1

2

2

-

2

-

-

1

5

7. อีโค   

1

2

 -

1

-

-

 -

1

5

8. โนนมะเฟือง

1

-

  -

 -

-

12

 -

1

-

9. ดอนเค็ง 

-

1

-

-

 -

2

 -

1

5

10. หนองไข่ผำ  

-

2

 -

-

-

-

2

1

 -

รวม 10 หมู่บ้าน

11

 18

13

 2

13

21

3

10

354. จำนวนฝายน้ำล้นภายในตำบล

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

จำนวน(แห่ง)

ชนิดของฝาย

สภาพปัจจุบัน

หมายเหตุ

หนองแจ้งใหญ่

1

 2

คสล.

ขาดแคลนน้ำ

 

บุเสมา

3

 3

คสล.

ขาดแคลนน้ำ

 

แจ้งเจริญ

4

 3

คสล.

ขาดแคลนน้ำ

 

เสมาทอง

5

 3

คสล.

ขาดแคลนน้ำ

 

ตลุกยาง

6

2

คสล.

ขาดแคลนน้ำ

 

รวม 5 หมู่บ้าน

 

13

 

 

          

5. จำนวนสระน้ำภายในตำบล

ชื่อหมู่บ้าน

 หมู่ที่

จำนวน(แห่ง)

สภาพปัจจุบัน

หมายเหตุ

หนองแจ้งใหญ่

1

2

ขาดแคลนน้ำ

                               

หญ้าคา

2

2

มีน้ำใช้

 

บุเสมา 

3

1

ขาดแคลนน้ำ

 

แจ้งเจริญ  

4

2

ขาดแคลนน้ำ

 

เสมาทอง 

5

3

ขาดแคลนน้ำ

 

ตลุกยาง

6

2

ขาดแคลนน้ำ

 

อีโค 

7

2

มีน้ำใช้

 

โนนมะเฟือง 

8

1

มีน้ำใช้

 

ดอนเค็ง 

9

1

มีน้ำใช้

 

หนองไข่ผำ 

10

2

มีน้ำใช้

 

รวม 10 หมู่บ้าน

 

18