alt=
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

 รายชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองแจ้งใหญ่

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

 1 

นายอำนวย 

นพรัมย์

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 1

 089-7762149

2

นายสมพร 

 

หมั่นกิจ

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2

092-2988613

3

นายชูศรี

ดีสวน

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 3

087-5732421

4

นายสุนทร

วงษ์ชารี

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4

062-4967496

5

นายทองพูน 

ทองแสง

กำนัน ตำบลหนองแจ้งใหญ่

087-9602909

6

นายปรีชา

พลประเสริฐ

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6

 082-3760115

7

นายกิตติ 

แคนสี 

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 7

062-1862887

8

นายวิชิด

พิศนอก

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 8

087-8206342

9

นายอุทัย 

นรินทร์นอก

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 9

089-5803975

10

นายชำนาญ

พิงชัยภูมิ

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 10

089-580-0866

 รายชื่อ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองแจ้งใหญ่

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

1

นายสมศักดิ์ 

ศิริประภา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมุู่ที่ 1 

 087-7791969

2

 นางจำปี

 แสงน้ำปาด

 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 หมู่ที่ 1

 -

3

นายเลี่ยม 

ปลื้มกลาง

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2

 084-7678966

4

นางกฤษณา 

สุทธิโสม

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ 2

 -

5

นายรังสรรค์

สวนดี 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ 3

 061-4792159

6

 นายจำนงค์

ปาปะโพธิ์ 

 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

หมุ่ที่ 3 

 08-7368047

7

 นายบุญธร

 กุลมโฮง

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4

 061-1692134

8

 นายรัฐศาสตร์

แจ้งไพ 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4

 092-564187

9

 นายสมยงค์

 รักษาพล

แพทย์ประจำตำบล

หมู่ที่ 3

 084-3919674

10

 นายเทียนชัย

เมืองนาด 

สารวัตรกำนัน

หมู่ที่ 7

 072846221

11

 นางกรกนก

 จันอ้น

สารวัตรกำนัน

หมู่ที่ 3

 0821305990

12

 นายมานัส

ซาเฮ้า 

ผู้ช่วยกำนัน

หมู่ที่ 5

 -

13

 นายทองมาก

 แก้วกองนอก

ผู้ช่วยกำนัน

หมู่ที่ 5

 0878707040

14

 นายนคเรศ

คิดการ 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6

 -

15

 นายอภิชาติ

มงคลชัย 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6

 0631823153

16

 นายสุเมธ

นวลกลาง 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 7

 080-7245112

17

 นายสมบูรณ์

มงคล 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 7

 0961728071

18

 นายสมชาย

ชินนอก 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 8

 0935288354

19

 นางสาวสุดารัตน์

ใจว่อง 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 8

 -

20

 นายณรงค์

นรินทร์นอก 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 9

 -

21

 นายพิทักษ์

นาดี 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 9

 088-0800418

22

 นายอุ่น

ทา่ทอน 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 10

 0868752593

23

 นายสมาน

วันทนานุวงษ์ 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 10

 0837222381