alt=
หมู่บ้านในเขตตำบล

 

จำนวนหมู่บ้าน

           ตำบลหนองแจ้งใหญ่มีหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทุกหมู่บ้าน ดังตารางดังนี้

   

จำนวนพื้นที่ทั้งหมด (ไร่)

หมู่ที่ / บ้าน

ระดับการเร่งรัดพัฒนา

 ที่อาศัย

นา

 ไร่

สวน

ที่สาธารณะฯ 
ที่ราชการ 
ป่าสงวน

พ.ท.แหล่งน้ำ

รวม

1. หนองแจ้งใหญ่

3

115

3,000

 

40

1,060

470

4,687

2. หญ้าคา

3

30

 1,955

-

25

2,195

323

4,530

3. บุเสมา

3

75

2,030

-

20

1,249

216

3,593

4. แจ้งเจริญ

3

80

2,371

-

65

1,384

160

4,062

5. เสมาทอง

3

30

 689

-

150

468

193

1,530

6. ตลุกยาง

3

50

1,820

1,900

-

1,680

150

5,625

7. อีโค

3

54

1,546

700

-

2,900

580

5,780

8. โนนมะเฟือง

3

 45

 1,325

-

70

-

120

1,562

9. ดอนเค็ง

3

70

500

800

15

1,182

83

2,656

10. หนองไข่ผำ

3

20

2,125

-

15

-

20

2,187

 รวม

 

644

17,330

3,775

 400

 13,783

2,415

37,413