alt=
วัดในเขตตำบล

 

ลำดับที่

ชื่อวัด

ตั้งอยู่ที่

เจ้าอาวาส

1

วัดศรีวนาราม

หมู่ที่ 1

พระครูศิริธรรมวินิจ

2

วัดไทรงามศิริมงคล

หมู่ที่ 2

พระอธิการเขียว

3

วัดสว่างมหาโพธิ์

หมู่ที่ 3

หลวงพ่อศรีดาธรรมจาโร

4

วัดช่างโคโนนสมบูรณ์

หมู่ที่ 7

พระอาจารย์ประจิตอตริยโสวัง

5

1) วัดไตรมิตร 
2) วัดป่าโนนมะเฟือง

หมู่ที่ 8

พระครูรัตนธรรมวิจิตร

6

วัดป่าสามัคคีธรรม

หมู่ที่ 9

พระอาจารย์สมเกียรติ(จารุชิษโม)

7

วัดบ้านหนองไข่ผำ

หมู่ที่ 10

พระอาจารย์สหัส