alt=
โรงเรียนในเขตตำบล

โรงเรียนประถมศึกษา

5 แห่ง

ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1,2,3,8,10

 

 

   

โรงเรียนขยายโอกาส

1 แห่ง 

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4

       

 โรงเรียนอาชีวศึกษา

1 แห่ง

 
       

โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง

- แห่ง

 
       


  

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน

10 แห่ง 

ตั้งอยู่หมู่ 1 - หมู่ 10

       

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2 แห่ง 

ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 3,5