alt=
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเสมา-เสมาทอง

 

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเสมา-เสมาทอง  ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

        

 ประวัติการจัดตั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเสมา-เสมาทอง     จัดตั้งขึ้นโดย  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  จำนวน 1 หลัง ขนาด  ห้องน้ำในตัวอาคาร 1 ห้อง สถานที่ตั้งอยู่ที่วัดสว่างมหาโพธิ์หมู่ที่ 3 บ้านบุเสมา ต.หนองแจ้งใหญ่  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา งบประมาณในการจัดตั้ง  297,500  บาท จัดสร้างขึ้นในวันที่14 กรกฎาคม 2549 แล้วเสร็จในวันที่14 กันยายน 2549 เปิดทำการสอนวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549


โดยรับเด็กอายุตั้งแต่  3 – 4 ขวบ ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม และอุปกรณ์ทางการศึกษา
 ปีพ.ศ. 2550 ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  จัดสร้างห้องน้ำเพิ่มจำนวน 2 ห้องห้องเก็บของจำนวน 1 ห้อง ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้ก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง  กว้าง ๔  เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๒.๕ เมตร งบประมาณ ๑๓๑,๐๐๐ บาท และได้ต่อเติมอาคาร จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗ เมตร สูง ๓ เมตรงบประมาณ ๒๕๔,๕๐๐ บาท


ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ได้ต่อเติมอาคาร กว้าง ๖ เมตร  ยาว ๑๑ เมตร  สูง ๓ เมตร งบประมาณในการก่อสร้าง ๓๒๔,๐๐๐ บาท


ปีพ.ศ.2558  เป็นอาคาร ๑ หลัง ขนาด กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สูง ๓ เมตร มีพื้นที่ในห้องเรียนทั้งหมด ๔๘๖  ตารางเมตร


 ปีพ.ศ.2559 ถึง ปัจจุบัน ต่อห้องครัวเป็นอาคารรวม 1 หลัง  ขนาด กว้าง  24  เมตร ยาว  37 เมตร สูง 3 เมตร  มีพื้นที่ในห้องเรียนทั้งหมด 925  ตารางเมตร

 
สถานที่ตั้งอยู่ที่   วัดสว่างมหาโพธิ์หมู่ที่ 3 บ้านบุเสมา    ต.หนองแจ้งใหญ่  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง


๑.เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่    มีโอกาสได้รับการพัฒนาด้านต่างๆอย่างเหมาะสม    และถูกต้องตามหลักวิชาการ
๒.. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระเลี้ยงดูบุตรหลานให้   ผู้ปกครองได้มีเวลาไปประกอบอาชีพมาก

 

ปรัชญาการศึกษา
มุ่งเน้นการเรียนผ่านการเล่นและการทำกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

วิสัยทัศน์
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
- พัฒนาผู้เรียนเหมาะสมตามวัย ใส่ใจ ชุมชน  

คำขวัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาการดี   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม  จริยธรรม

รับเด็กตั้งแต่ อายุ 2 ขวบ ถึง 4 ขวบ
ภาคเรียน ที่ 1 (16 พฤษภาคม -31 ตุลาคม   ของทุกปี)
ภาคเรียนที่ 2 (1 พฤศจิกายน - 15 พฤษภาคม ของทุกปี)
หมายเหตุ ไม่มีการปิดภาคเรียน

จำนวนบุคลากร

1. นางสาวประนอม  ประสิทธิ์นอก
ตำแหน่ง  ครู หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2549 – ปัจจุบัน
2. นางกาญจนา  นาดี
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก      เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 14 มกราคม   2556 - ปัจจุบัน
3. นางสาววิภา ยศสุนทรนอก
ตำแหน่งพนักงานจ้าง เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2560-ปัจจุบัน

 เขตพื้นที่การให้บริการ


เด็กนักเรียนที่เข้ารับการอบรมเลี้ยงดู มี 6 หมู่บ้าน คือ

๑.

บ้านหนองแจ้งใหญ่

หมู่ที่  ๑

ต.หนองแจ้งใหญ่

อ.บัวใหญ่

จ.นครราชสีมา

๒.

บ้านหญ้าคา

หมู่ที่  ๒

ต.หนองแจ้งใหญ่

อ.บัวใหญ่

จ.นครราชสีมา

๓.

บ้านบุเสมา

หมู่ที่  ๓

ต.หนองแจ้งใหญ่

อ.บัวใหญ่

จ.นครราชสีมา

๔.

บ้านแจ้งเจริญ

หมู่ที่   ๔

ต.หนองแจ้งใหญ่ 

อ.บัวใหญ่

จ.นครราชสีมา

๕.

บ้านเสมาทอง

หมู่ที่   ๕

ต.หนองแจ้งใหญ่

อ.บัวใหญ่ 

จ.นครราชสีมา

๖.

บ้านหนองไข่ผำ

หมู่ที่  ๑๐

ต.หนองแจ้งใหญ่

อ.บัวใหญ่

จ.นครราชสีมา

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับ วัดสว่างมหาโพธิ์
ทิศใต้  ติดกับทางสาธารณะ
ทิศตะวันออก ติดกับทางสาธารณะ
ทิศตะวันตก ติดกับวัดสว่างมหาโพธิ์

 

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเสมา-เสมาทอง

1.

นางสาวภิรมยา

เอกตะคุ

ที่ปรึกษา

2.  

นายนิมิตร

นาดี

ประธาน

3.

นายวีระชัย

รัตรองใต้

ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา

4.

พระเลียม

บุญสิทธิ์ 

ผู้นำศาสนา

5.

นายวิไลย์

พันธ์วิริยากุล

ผู้แทนชุมชน

6.

นางฐิตินันท์

ดีสวน    

ผู้แทนสาธารณสุข   

7.

นายโยธิน

ป่ามะไพร  

ผู้แทนผู้ปกครอง

8.

นางบัวแพร

แก้วหีด   

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

9.

นางกาญจนา

นาดี  

ผู้แทนผู้ดูแลเด็ก

10.

นางสาวประนอม

ประสิทธิ์นอก

กรรมการและเลขานุกา