alt=
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีโค

 

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีโค องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

ประวัติการจัดตั้ง
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีโค เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ วันที่ 1 สิงหาคม 2541 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบ้านอีโค เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลคือกรมพัฒนาชุมชนมีเด็กเข้ารับบริการ 3 หมู่บ้านคือ บ้านโนนมะเฟือง หมู่ที่ 8 บ้านอีโค หมู่ที่ 7 บ้านตลุกยาง หมู่ที่ 6 จำนวนเด็กเข้ารับบริการครั้งแรก จำนวน 40 คน ครู 2 คน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2544 ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีโคได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารออมสินในการสร้างอาคารเรียนของศูนย์จำนวน 309,353 บาท และชุมชนสมทบจำนวน 34,373 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 343,726 บาท คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีโคและผู้ปกครองได้ประชุมลงความเห็นว่าสมควรสร้างศูนย์ที่โรงเรียนบ้านโนนมะเฟืองเพราะเป็นจุดศูนย์กลางของทั้ง 3 หมู่บ้าน

วิสัยทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้เด็กมีคุณภาพได้มาตรฐาน บริหารแบบมีส่วนร่วม

สถานที่ตั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีโค ตั้งอยู่ในโรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง หมู่ 8 ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รับเด็กปฐมวัยอายุ 2 ปี ถึง ๔ ปี  อบต.หนองแจ้งใหญ่ สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) อุปกรณ์ทางการศึกษา

เอกลักษณ์
ยิ้มง่าย  ไหว้สวย


อัตลักษณ์
พัฒนาการสมวัย ใส่ใจความสะอาด

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

๒. จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการจัดประสบการณ์

๓. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีคุณภาพ

๔. ส่งเสริมและพัฒนาให้คณะกรรมการบริหารศูนย์มีความเข็มแข็ง

๔. ส่งเสริมและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย

 

ปรัชญาการศึกษา

พากเพียร  เรียนรู้  คู่คุณธรรม

 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

     1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กในเขต อบต.หนองแจ้งใหญ่มีโอกาสได้รับการพัฒนาด้านต่างๆอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ
     2. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระเลี้ยงดูบุตรหลานให้ผู้ปกครองได้มีเวลาไปประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น 

จำนวนเด็กนักเรียน


ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ชาย ๑๔  คน หญิง  ๑๗  คน  รวม    ๓๑  คน

ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ชาย ๑๖ คน  หญิง ๑๑  คน รวม  ๒๗  คน

ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ชาย ๒๔ คน หญิง ๑๒ คน รวม  ๓๖  คน

 

บุคลากรทางการศึกษา

นางบัวแพร

แก้วหีด  

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นายโกวิทย์ 

วงศ์สุทธิรัตน์

ตำแหน่ง 

นักวิชาการศึกษา

นางสาวอรพิมพ์ 

เทียมกลาง   

ตำแหน่ง

ครู

นางลัดดาวัลย์ 

ศรีบุญยัง      

ตำแหน่ง

ผู้ดูแลเด็ก

 


 

เขตพื้นที่การให้บริการ

บ้านตลุกยาง

หมู่     ๖

บ้านอีโค 

หมู่     ๗

บ้านโนนมะเฟือง   

หมู่     ๘

บ้านดอนเค็ง  

หมู่     ๙

 


 

 รายชื่อคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีโค

1.

นางสาวภิรมยา   

เอกตะคุ

ที่ปรึกษา

2.

นายสมัคร           

บุพบุญ  

ประธาน

3.

พระครูรัตนธรรมวิจิตร     

 

ผู้แทนศาสนา

4.

นายภูเบศ

เทียนศรี        

ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา

5.

นายนภดล

หวังประสบกลาง

ผู้แทนชุมชน

6.

นางสอาด

สีเหลืองนอก

ผู้แทนด้านสาธารณสุข

7.

นายบุญส่ง     

จันทร์น้อย

ผู้แทนผู้ปกครอง

8.

นางบัวแพร 

แก้วหีด

ผู้แทนกองการศึกษาฯ

9.

นางลัดดาวัลย์   

ศรีบุญยัง

ผู้แทนครู

10.

นางสาวอรพิมพ์

เทียมกลาง     

กรรมการและเลขานุการ