alt=
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  

      

  ขนนรักนก  

  ปลาส้ม , หมูส้ม  

      

  ผ้าไหม ต.หนองแจ้งใหญ่  

  ออกร้านจังหวัดเคลื่อนที่  

   

 

   

  แคปหมูกลุ่มแม่บ้าน ต.หนองแจ้งใหญ่  

  ไข่เค็มกลุ่มแม่บ้านอีโค