alt=
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  

       " สิ่งแวดล้อมที่ดี มีวัฒนธรรม ก้าวนำเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง "

พันธกิจ (mision)

     1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
     2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     3. การป้องกันและระงับโรคติดต่อในพื้นที่
     4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
     5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
     7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     8. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น