alt=
สภาพทางเศรษฐกิจ

 

สภาพทางเศรษฐกิจ
1. อาชีพ
          อาศัยพื้นฐานทางด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลัก เช่น ทำนา ทำไร่ (อ้อย การทำสวนมะพร้าว) การเลี้ยงสัตว์ (ไก่ กระบือ สุกร โค เป็ด เป็นต้น) อาชีพรอง ได้แก่ การค้าขาย การรับจ้างทั่วไป และการไปทำงานต่างประเทศ


2. การรวมกลุ่มของตำบลหนองแจ้งใหญ่

1.

กลุ่มเกษตรผสมผสาน

จำนวน

กลุ่ม

หมู่ 4,9,3,5,2,7

2.

กลุ่มเย็บผ้า

จำนวน

กลุ่ม

หมู่ 5,3

3.

กลุ่มเลี้ยงโคและกระบือ

จำนวน  

1

กลุ่ม

หมู่ 1

4.

กลุ่มเลี้ยงสุกรพันธ์เนื้อ

จำนวน

กลุ่ม

หมู่ 1

5.

กลุ่มตัดเย็บและทอผ้าขาวม้า

จำนวน

1

กลุ่ม

หมู่ 1

6.

กลุ่มเลี้ยงกระบือ 

จำนวน

2

กลุ่ม

หมู่ 6,8

7.

กลุ่มเลี้ยงสุกร   

จำนวน

1

กลุ่ม

หมู่ 7

8.

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์  

จำนวน

1

กลุ่ม

หมู่ 10

9.

กลุ่มผลิตทอผ้าไหมมัดหมี่

จำนวน

1

กลุ่ม

หมู่ 10

10.

กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ  

จำนวน

1

กลุ่ม

หมู่ 10

11.

กลุ่มเลี้ยงปลา

จำนวน

1

กลุ่ม

หมู่ 10

12.

กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน

จำนวน

กลุ่ม

หมู่ 10

13.

กลุ่มแปรรูปอาหาร

 จำนวน

1

กลุ่ม

หมู่ 2

14.

กลุ่มทอผ้าไหม

จำนวน

1

กลุ่ม

หมู่ 2

15.

กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน 

จำนวน

10

กลุ่ม

หมู่ 1 –10

16.

กลุ่มกองทุนเงินล้านบาท  

จำนวน

10 

กลุ่ม

หมู่ 1-10

17.

กลุ่มสัจจะ 

จำนวน

10

กลุ่ม

หมู่ 1-10

18.

กลุ่มโรงสีชุมชนตำบล หนองแจ้งใหญ่

จำนวน

1

กลุ่ม

 

19.

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

จำนวน

กลุ่ม 

 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

โรงเรือนสุกร

จำนวน

3

แห่ง

ณ 

หมู่ที่

7

ร้านตัดผม 

จำนวน

แห่ง

หมู่ที่

1

ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์

จำนวน

แห่ง 

ณ 

หมู่ที่

3 ,7

โรงสี (ขนาดกลาง)

จำนวน 

3

แห่ง

 

 

 

โรงสี (ขนาดเล็ก)

จำนวน 

28

แห่ง

 

 

 

ร้านค้า

จำนวน

40

แห่ง

 

 

 

หล่อเสา  

จำนวน

แห่ง

หมู่ที่

3

หอพัก 

จำนวน

5  

แห่ง

ณ 

หมู่ที่

4