alt=
ข้อมูลประชากร

 

ประชากร

         ตำบลหนองแจ้งใหญ่มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,975 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 6,575 คน แยกเป็น ชาย 3,343 คน หญิง 3,232 คน มีความหนาแน่น 187 คนต่อตารางกิโลเมตร (สำรวจเมื่อวันที่ 6  กันยายน  2564 ) ดังตารางดังนี้

 

ตารางแสดงจำนวนประชากร

ตำบล

บ้าน

หมู่ที่

ครัวเรือน (หลัง)

จำนวนประชากร

รวมทั้งสิ้น

 

 

 

 

 เพศชาย (คน)

เพศหญิง (คน)

 

หนองแจ้งใหญ่

หนองแจ้งใหญ่

1

179

262

256

518

 

หญ้าคา

2

343

458

464

922

 

บุเสมา

3

262

486

456

842

 

แจ้งเจริญ

4

273

442

430

872

 

เสมาทอง

5

162

346

354

700

 

ตลุกยาง

6

62

14

107

231

 

อีโค

7

196

383

359

742

 

โนนมะเฟือง

8

161

303

285

588

 

ดอนเค็ง

9

82

134

140

247

 

หนองไข่ผำ

10

255

405

381

786

รวมทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน

1,975

 3,343

3,232

 6,575