alt=

สำนักปลัด


นางกฤติกา ไชยชวคุปต์
หัวหน้าสำนักปลัด
0819668388


นางสาวนวพร นันทะเส
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
0846050401


นางสาวพัชรา แก้วจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0878792829


นางวรรณวิไล ชุมศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
0851625693


นายณัฐสิทธิ์ โพธิ์เงิน
นิติกรปฏิบัติการ
0902234047


ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายธนกฤต ดวงจิต
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0981546880


นายอภินันท์ จันภิรมย์
พนักงานขับรถยนต์
0646674042


นางสาวจารุภา ดุมกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0823245334


นายวิริยะ พงค์ศาสตร์
คนงาน
0810751109


นางเพ็ญศรี นาดี
คนงาน
0863530662