alt=

รายงานผลการดำเนินงาน
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   ต่อไป การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของ อบต. หนองแจ้งใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป็นการนำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในปี 2563 มาดำเนินให้เป็นรูปธรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง