alt=

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงาน ณ วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 155