alt=

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการด้านงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบเดือนเมษายน 2565 ถึง กันยายน 2565)

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 68