alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 67