alt=

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีโคพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ

ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 19 ธ.ค. 65 อ่าน 22