alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบัา พร้อมใบรับรองการฉีดวัคซีน เหรียญห้อยค เข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยา ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 41