alt=

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา สำหรับงานจ้างเหมาถ่ายเอกสารสำเนาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 7 พ.ย. 66 อ่าน 35