alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (สถานที่กลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 26