alt=

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงาน ณ วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 174