alt=

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 310