alt=

กองการศึกษา


นางบัวแพร แก้วหีด
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
0898457316


นายโกวิทย์ วงศ์สุทธิรัตน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
0935536899


นางสาวอรพิมพ์ เทียมกลาง
ครู
0998425862


ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวประนอม ประสิทธิ์นอก
ครู
0880389449


ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาววิภา ยศสุนทรนอก
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
0632560364


นางลัดดาวัลย์ ศรีบุญยัง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
0895847557