alt=
แหล่งท่องเที่ยว

 

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ตำบลหนองแจ้งใหญ่
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็มชลประทานบ้านหญ้าคา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านหญ้าคา ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา