alt=

กองช่าง


นายศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธุ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
0818852824


นายสราวุฒิ อ่องพิมาย
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
0917401047
นางสาวปนัดดา เกตนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0899659832


นายศราวุฒิ ใหม่โพธิ์กลาง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
0934249112


นายอุทัย การเพียร
พนักงานขับรถยนต์
0851408618


ว่าง
คนงาน