alt=
สภาพทางสังคม

 

สภาพทางสังคม

1. การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา

5

แห่ง

ตั้งอยู่

หมู่ที่

1,2,3,8,10

โรงเรียนขยายโอกาส 

1

แห่ง

ตั้งอยู่ 

 

หมู่ที่

4

โรงเรียนอาชีวศึกษา

1

แห่ง

 

 

 

 

โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง

-

แห่ง

 

 

 

 

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 

10  

แห่ง

ตั้งอยู่

หมู่ที่

1 – 10

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2

แห่ง

ตั้งอยู่

หมู่ที่

3,5,7


2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด/สำนักสงฆ์

 8

แห่ง

( หมู่ที่ 1,2,3,6,7,8,9,10)

มัสยิด

-

แห่ง

 

ศาลเจ้า

-

แห่ง

 

โบสถ์

-

แห่ง 

 


ตารางแสดงวัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ลำดับที่

ชื่อวัด

ตั้งอยู่หมู่ที่

ชื่อเจ้าอาวาส

1

วัดศรีวนาราม

หมู่ 1

พระครูศิริธรรมวินิจ

2

วัดไทรงามศิริมงคล

หมู่ 2

พระอธิการเขียว

3

วัดสว่างมหาโพธิ์

หมู่ 3

หลวงพ่อศรีดาธรรมจาโร

4

วัดช่างโคโนนสมบูรณ์

หมู่ 7

พระอาจารย์ประจิตอตริยโสวัง

5

1) วัดไตรมิตร
2) วัดป่าโนนมะเฟือง

หมู่ 8

พระครูรัตนธรรมวิจิตร

6

วัดป่าสามัคคีธรรม

หมู่ 9

พระอาจารย์สมเกียรติ(จารุชิษโม)

7

วัดบ้านหนองไข่ผำ

หมู่ 10

พระอาจารย์สหัส

 

3. การสาธารณสุข

 

- โรงพยาบาลของรัฐขนาด - เตียง

-

แห่ง

 

- สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน

1

แห่ง

 

- สถานพยาบาลเอกชน

-

แห่ง

 

- คลีนิคแพทย์

-

แห่ง

 

- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน

-

แห่ง

   

- จำนวน อสม.

121

คน


4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       - สถานีตำรวจ      -   แห่ง
       - สถานีดับเพลิง   -   แห่ง

5.  การเมืองการปกครอง

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ มีหมู่บ้านอยู่ในเขต อบต. จำนวน 10 หมู่บ้าน ดังนี้

  

หมู่ที่ 1

บ้านหนองแจ้งใหญ่

 

หมู่ที่ 2

บ้านหญ้าคา

 

หมู่ที่ 3

บ้านบุเสมา

 

หมู่ที่ 4

บ้านแจ้งเจริญ

 

หมู่ที่ 5

บ้านเสมาทอง

 

หมู่ที่ 6

บ้านตลุกยาง

 

หมู่ที่ 7

บ้านอีโค

 

หมู่ที่ 8

บ้านโนนมะเฟือง

 

หมู่ที่ 9

บ้านดอนเค็ง

 

หมู่ที่ 10

บ้านหนองไข่ผำ


      ตารางแสดงผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำหมู่บ้าน และกำนัน

บ้าน

หมู่
ที่

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 แพทย์ประจำตำบล

กำนัน

หนองแจ้งใหญ่

1

นายอุระ สิทธิวงศ์

นายจรินทร์ บุญสิน
นายบันลือ แสนกล้า

 

 

หญ้าคา

2

นายอุทัย การเพียร

นายประสาท หมั่นกิจ
นายหนูจันทร์ ทองนอก

 

 

บุเสมา

3

นายวิไลย์ พันธุ์วิริยากุล

นายสุราษฎร์ นาดี
นายณรงค์ ปาปะไพ

 

 

แจ้งเจริญ

4

นายปรีชา แก้วกองนอก

นายสุรินทร์ อินทรภิรมย์
นายหนูนา ธรรมมานอก

นายชัชวาล ชาวคำ

 

เสมาทอง

5

 

นายถาวร การงาน
นายมานัส ซาเฮ้า

 

นายไพจิตร ปาปะไพ

ตลุกยาง 

6

นายอาดุล น้อยสากล

นางทิพพาพรรณ อรชุน
นายวัน แฟงกลาง

 

 

อีโค

7

นายพินิศ เกตุนอก

นายอุทิศ เมืองนาด
นายสามารถ พิศนอก

 

 

โนนมะเฟือง

8

นายสมพงษ์ นวลกลาง

นายสายันห์ สาอุตม์
นายสังวาล ทิ้งกลาง

 

 

ดอนเค็ง

9

นายสมัย บ้วนนอก

นายชัยรัตน์ นันโท
นายอากร ทุ่งไธสง

 

 

หนองไข่ผำ

10

นายชำนาญ พิงชัยภูมิ

นายบุญรัก นาดี
นายสมาน วันทนานุวงษ์