alt=

รายงานผลการดำเนินงาน
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13   ต่อไป 
มาตรการประหยัดพลังงาน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

รายงาน การดำเนินการพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก
วันที่ 15 พ.ค. 2566 อบต.หนองแจ้งใหญ่ ร่วมกับ รพ.สต. และอสม.ตำบลหนองแจ้งใหญ่ ได้ดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลายและพ่นหมอกควันในพืันที่โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง