alt=

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงาน ณ วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 62