alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วัน (๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 9