alt=

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเสมา-เสมาทอง พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

  

เมื่อ 21 มี.ค. 66 อ่าน 47