alt=





ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 225